5.16.2007

No Cure - No Pay in de advocatuur: Verbetering, maar geen oplossing

Toegang tot het recht
De toegang tot het recht is in Nederland voor de middengroepen en het MKB niet goed gewaarborgd. Diverse onderzoeken waaronder die van de NMa laten zien dat de belangrijkste oorzaak daarvoor het gebrek aan marktwerking is. Zo is niet uit te leggen waarom bij een huisadvocaat tarieven boven de 200,- euro per uur gangbaar zijn, terwijl een huisarts in Nederland rond de 75,- euro per uur verdient. Daarnaast is vooral het gebrek aan controle over het aantal uur dat een advocaat aan een zaak gaat werken, voor de klant een belangrijke drempel.

Enquête onder de advocatuur
In een recente enquête geeft bijna 90% van de advocaten aan dat er voldoende marktwerking is. Wel vindt 60% van de advocaten dat de branche zelf moet zorgen voor meer marktwerking en transparantie. Ruim 70% denkt dat overheidsingrijpen niet zal zorgen voor meer marktwerking maar meer dan de helft van de advocatuur acht de kans op overheidsingrijpen wel aanwezig of groot. Op de vraag of de positie van de Orde van Advocaten op termijn houdbaar is, geeft bijna 80% aan niet voldoende op de hoogte te zijn om daarover te oordelen.

No cure - No pay: verbetering maar geen oplossing
De discussie in de politiek spitst zich toe op no cure - no pay. De orde van advocaten is voorstander van een beperkte mate van no cure - no pay maar dat wordt tot nu toe door de Minister van Justitie geblokkeerd. Het door de Orde van Advocaten voorgestelde experiment beperkt zich tot letselschade. In die branche werken de letselschadebureaus al lang op basis van no cure - no pay. Zaken met een beperkt financieel belang lenen zich niet voor no cure - no pay. Het opheffen van het verbod op no cure - no pay is wel een verbetering maar geen oplossing voor het gebrek aan toegang tot het recht.

Congres
De advocatuur kan zelf meer doen aan het verbeteren van de toegang tot het recht. In dit kader organiseert de Baak, Managementcentrum VNO-NCW i.s.m. LegalBenchmarket International en XS2Justice op 24 mei een congres in Spant! te Bussum. De NMa, de Orde van Advocaten, MKB-Nederland, de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars leveren allemaal een bijdrage aan dit congres. Gezien de behandeling van het rapport van de Commissie Van Wijmen in de Tweede Kamer op 31 mei a.s., is dit een goede gelegenheid voor de advocatuur om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen.

Sprekers zijn o.a.: Pieter Kalbfleisch, Loek Hermans, Els Unger en Frits Bolkestein.
Dagvoorzitter is oud-minister van Justitie Benk Korthals.

Links voor meer info:
www.debaak.nl/mida
www.xs2justice.info/enquetestart.htm

Labels:

3.27.2007

Zorgen over bezuiniging gefinancierde rechtshulp

De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich grote zorgen over het voornemen van het kabinet om te bezuinigen op de gefinancierde rechtshulp. Dat heeft de Orde per brief laten weten aan minister Hirsch Ballin van Justitie.
In het regeerakkoord is afgeproken dat voor 2008 een bezuiniging van 25 miljoen euro wordt ingeboekt op de gefinancierde rechtshulp, oplopend tot 50 miljoen euro structureel in 2009. Dat is een bezuiniging van 12,5% op het totale budget voor de gefinancierde rechtsbijstand. Het is nog niet duidelijk op welke wijze deze bezuinigingen worden ingevuld.
De Orde vreest dat de doelstelling alleen gehaald kan worden door óf minder mensen in aanmerking te laten komen voor rechtsbijstand, óf door een aanmerkelijke verhoging van de eigen bijdrage, óf door de hoogte van de toevoegingsvergoeding aan advocaten te verlagen.
Ten aanzien van de eerste twee mogelijkheden geldt dat deze direct afbreuk doen aan de toegang tot het recht van de burger. Via een omweg geldt dat ook voor de derde mogelijkheid. De vergoeding die advocaten nu ontvangen voor toegevoegde zaken (circa 100 euro per uur) ligt aanmerkelijk lager dan het gemiddelde uurtarief (150 tot 175 euro per uur) dat aan particulieren in rekening wordt gebracht. Het vergroten van het verschil tussen deze tarieven kan ertoe leiden dat de betrokkenheid van advocaten bij het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand afneemt. Een nieuwe leemte in de rechtshulp dreigt dan te ontstaan.
Concluderend voorziet de Orde een dusdanige uitholling van het stelsel van gefinancierde rechtshulp dat de rechtsbescherming van de burger in het gedrang komt.

Voor informatie kunt u bellen met mevrouw mr.Ch.L.van den Puttelaar, portefeuillehouder gefinancierde rechtshulp/asielzaken , telefoonnummer 010 2140000

Labels:

3.22.2007

Nyenrode hoogleraar Jan Joling over veranderende claimcultuur

Breukelen, 22 maart 2007 - 'We moeten er rekening mee houden dat de kosten van schadeclaims de komende jaren zullen stijgen. Bij schadeclaims gaat het bovendien vaak om niet zuiver rationele afwegingen, zoals emoties en onzekerheid over de afloop van het proces. Dat vraagt om specifieke managementmethoden, waarvoor nog veel onderzoek nodig is. Met een meer doelmatige sturing van de processen rond schadeclaims kan de procesgang wel sneller en goedkoper'. Dat zegt prof. dr. Jan Joling RA, verbonden aan NautaDutilh, vandaag in zijn oratie als hoogleraar Schadeonderzoek aan de Nyenrode Business Universiteit.

'Waar schadeclaims van oorsprong vooral een juridisch kader kennen, heeft de claimcultuur voor andere accenten gezorgd', aldus Joling. 'Hoewel de juridische omgeving in de Verenigde Staten in belangrijke opzichten afwijkt van de Nederlandse, kan de invloed van de ontwikkelingen daar niet worden ontkend. Partijen en hun adviseurs doen er daarom goed aan claims beter te managen, het proces beheersbaar te maken, en daarmee negatieve effecten te beperken'.

Aan de hand van diverse historische voorbeelden - waaronder de beruchte Exota-affaire - toont Joling aan dat er nog veel onduidelijkheden en losse eindjes bestaan in processen rond schadeclaims. In zijn oratie 'Van claimcultuur naar claimmanagement' - pleit hij onder meer voor nader onderzoek naar de regels voor schadeberekening in een breder verband, zoals de accountancyaspecten van onderzoek naar schadekwesties en de complexe juridische aspecten over de bepaling van de schadevergoeding.

Jan Joling geeft sinds 1 januari van dit jaar leiding aan de Jaarrekeningrechtgroep van NautaDutilh in Amsterdam en Rotterdam. De Groep verleent juridisch en financieel advies op het gebied van jaarrekeningprocedures, aansprakelijkheidskwesties en andere zakelijke geschillen. Joling promoveerde in 2005 aan de Nyenrode Business Universiteit op het onderwerp 'De waardering van schade'. Dit onderzoek was gericht op de wijze van berekening van vermogensschade en de rol van de accountant daarbij.

Over NautaDutilh
NautaDutilh is één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux met 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Het kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam en werkt op niet-exclusieve basis samen met toonaangevende kantoren wereldwijd. NautaDutilh biedt juridische dienstverlening op het hoogste niveau en adviseert een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers bij complexe transacties en juridische vraagstukken. NautaDutilh wordt aanbevolen door de belangrijkste internationale juridische publicaties The European Legal 500 en Chambers' Global directory.

Over Nyenrode
De Nyenrode Business Universiteit is opgericht door het bedrijfsleven en behoort tot de oudste en meest vooraanstaande business schools en business universiteiten van Europa. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op entrepreneurship, management en business leadership, op een maatschappelijk verantwoorde wijze en in een internationale omgeving. De universiteit biedt masteropleidingen op het gebied van bedrijfskunde en accountancy. Het Master of Science in Management programma van Nyenrode werd in 2005 uitgeroepen tot beste master van Nederland. Tegenwoordig is algemeen aanvaard dat leiders en toekomstige leiders over goede sociale vaardigheden moeten beschikken. Nyenrode studenten in het MSc-programma hebben volgens onderzoek van het tijdschrift Nobiles in 2006 het hoogste EQ van de Nederlandse universitaire studenten. Het Part-time MBA programma behaalde in juni 2006 een toppositie in Nederlandse ranglijsten.

Daarnaast ontwikkelt Nyenrode executive programma's op het gebied van Governance, Leadership en Global Competition voor ambitieuze MKB en beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen.

De volledige oratie van prof. Jan Joling is beschikbaar op aanvraag.

Contact

Nyenrode:
Hanna Emmering, PR & Website Coordinator
h.emmering@nyenrode.nl
+31 346 291 612
+31 6 5393 9468

NautaDutilh:
Margaret van Kempen
m.vankempen@kempenpr.nl
+ 31 70 346 3760
+ 31 6 5380 5856

Labels:

Rol bedrijfsjurist dramatisch veranderd

Legal People heeft onderzoek gedaan onder dé 100 eindverantwoordelijke juristen bij de Nederlandse topbedrijven. Hieruit blijkt dat de rol van de bedrijfsjurist in de afgelopen jaren dramatisch is veranderd.

De respondenten geven aan dat de werkdruk hoger is geworden en dat hun rol als bedrijfsjurist internationaler en complexer is geworden. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat bijna 90% van de top bedrijfsjuristen in Nederland vindt dat de bedrijfsjurist zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, ook als dat tegen de wens is van de directie. Opmerkelijk is dat binnen deze groep slechts 20% vindt dat de bedrijfsjurist verantwoordelijk moet zijn voor de negatieve consequenties als zijn advies wordt genegeerd.

De vraag is of Nederland de kant van Amerika opgaat. Daar kunnen bedrijfsjuristen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden indien hun advies niet wordt opgevolgd.

Indien u de onderzoeksresultaten wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sylvia den Engelsen.


Contactpersoon:

Mevrouw drs S.M. den Engelsen
Managing Partner

Legal People Executive Search Consultancy
Roemer Visscherstraat 44
1054 EZ AMSTERDAM
E sdenengelsen@legalpeople.nl
T 020-6125522
www.legalpeople.nl

Labels:

8.18.2006

Vreemdelingenrecht

Het Vreemdelingenrecht regelt zaken met betrekking tot het toelaten en uitzetten van vreemdelingen, het toezicht houden op vreemdelingen die in Nederland verblijven en het bewaken van de grenzen.
Naast landelijke wetgeving zijn ook wetten en bepalingen in Europees verband van belang voor het beleid in Nederland.

Strafrecht

Het woord strafrecht wordt in de eerste plaats gebruikt ter aanduiding van het geheel aan voorschriften dat aangeeft onder welke voorwaarden voor de Staat het recht bestaat bepaalde gedragingen te bestraffen, en verder ter aanduiding van het geheel aan regels dat omschrijft waaruit deze straf mag bestaan. Het omvat de geboden, verboden en overtredingen waaraan door de daartoe wettelijk bevoegde organen een straf is verbonden. Kortom: de normen waaraan eenieder zich heeft te houden. In feite omvat het de voorschriften die aangeven met welke middelen op de overtreding van deze normen mag worden gereageerd.
Tot slot omvat het de regels die bepalen voor welke periode en in welke geografische gebieden de normen werkzaam zijn.

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van onder andere ziekte/arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekenfondsvoorzieningen, kinderbijslag, nabestaanden en bijstand.
Het rechtsgebied sociale zekerheid is in de loop der jaren steeds omvangrijker en complexer geworden. De overheid brengt in hoog tempo nieuwe wetten tot stand en vervangt oude regelingen door nieuwe.
De voornaamste regelgeving heeft betrekking op de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Te denken valt aan regelingen terzake van premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, reïntegratie van werknemers na ziekte, medische keuringen bij aanstellingen, premie-afdrachten door werkgevers, boeten en maatregelen.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht vindt men in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit rechtsgebied omvat zaken als echtscheiding, alimentatie, gezag/voogdij over minderjarigen, omgangsregelingen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding, wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, ontkenning vaderschap, curatele, onderbewindstelling en mentorschap alsmede adoptie.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omvat het recht met betrekking tot (de uitoefening van) een onderneming, zoals het recht met betrekking tot de diverse rechtsvormen waarin een onderneming kan worden uitgeoefend, de structuur van een onderneming (waaronder medezeggenschap en toezicht), alsmede enkele bijzondere rechtsgebieden als samenwerking tussen ondernemingen, publicatie en registratie.

Milieurecht

Het milieurecht beschrijft de regels voor overheden, bedrijven en particulieren met betrekking tot het milieu en beoogt zodoende de natuur te beschermen tegen verstorende ingrepen door de mens.
Bekende milieuregels zijn de vele milieuvergunningen en de Wet op de bodembescherming. Hiernaast bestaan op Europees niveau ook een aantal EU- verordeningen die onder het milieurecht vallen.

Merken- en handelsnaamrecht

Het merkenrecht betreft het uitsluitend recht op een merk. Dit omvat de bevoegdheid van de merkhouder om met uitsluiting van anderen zijn merk te gebruiken ter onderscheiding van de van hem afkomstige waren en diensten van die van anderen.
Het handelsnaamrecht daarentegen impliceert niet het uitsluitend recht op een handelsnaam. De wetgeving op het gebied van het handelsnaamrecht beoogt slechts misleiding en verwarring te voorkomen. Bescherming van een handelsnaam is derhalve veel beperkter dan de bescherming van een merk. Vaak ook komt het handelsnaamrecht van de een in strijd met het merkrecht van de ander. Welk "recht" in dat geval het zwaarste moet wegen, geeft stof tot discussie.

Letselschade

Bij letselschade gaat het om zaken op het gebied van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten waardoor lichamelijke, financiële en/of geestelijke schade ontstaat. De te verhalen schade kan bestaan uit loonschade, huishoudelijke kosten, voorzieningen thuis, hulp van derden, autokosten, smartengeld etc.

Huurrecht

De omschrijving van het rechtsgebied huurrecht vinden we feitelijk in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek: "Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie".

Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht geeft regels met betrekking tot de situatie waarin iemand verkeert die, blijkens rechtelijk onderzoek, niet langer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het door de rechtbank uitgesproken faillissement legt beslag op nagenoeg het gehele vermogen van de schuldenaar. Het faillissementsrecht regelt voorts de verdeling van het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.
In geval van een faillissement wordt naast de Rechter-Commissaris een curator benoemd.
Een door de rechtbank uitgesproken surséance van betaling is gericht op voortzetting van de onderneming en schort - teneinde dit mogelijk te maken - de betalingsverplichting van de schuldenaar voor een bepaalde periode op. In geval van een surséance van betaling wordt naast de Rechter-Commissaris een bewindvoerder benoemd.

Europees recht

Europees recht is het geheel aan uitgevaardigde regels van de Europese Unie en de rechterlijke uitspraken van de nationale en Europese rechter die hierop betrekking hebben. Veel regels in Nederland hebben een Europese ontstaansgrond, maar zijn omgezet in nationaal recht. Andere regels zijn niet omgezet en hebben zogenaamde directe werking.
De Europese Commissie, de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement vervullen de rol van (mede) wetgever, waarbij de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, ook voor de uitvoering zorgdraagt, in zoverre de nationale overheid niet bevoegd is. Een belangrijk voorbeeld is te vinden op het gebied van het Europese mededingingsrecht en de staatssteun. De nationale en de Europese Rechter, Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, spelen beide voor het bedrijfsleven een belangrijke rol bij geschillen tussen (Europese) overheid en ondernemingen en tussen ondernemingen onderling.

Erfrecht

Het erfrecht kan omschreven worden als het recht met betrekking tot de opvolging in het vermogen van een overleden persoon, waaronder de regelingen met betrekking tot erfopvolging (wie zijn erfgenaam?; wat gaat over op de erfgenamen?), het doen opstellen van testamenten, en aantasting van door de erflater verrichte rechtshandelingen.

Consumentenrecht

Consumentenrecht omvat het recht met betrekking tot de rechtspositie van de natuurlijke persoon (lees: particulier), die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, in het bijzonder in zijn verhouding tot de partij die wel handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Computerrecht

Het computerrecht (ook wel aangeduid als IT-recht) houdt zich bezig met de juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie. Binnen het rechtsgebied lag de nadruk aanvankelijk op de juridische bescherming van software.
Recente ontwikkelingen in de informatietechnologie werpen echter tal van nieuwe rechtsvragen op, die alle tot het terrein van het IT-recht behoren. Daarbij valt te denken aan de vele juridische aspecten van het Internet, aan het jaar 2000 probleem, aan bescherming van gegevensverzamelingen en aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mensen van wie persoonsgegevens in een groot aantal, dikwijls gekoppelde databases zijn opgeslagen.

Bestuursrecht

In het recht wordt een onderscheid gemaakt tussen het privaat- en het publiekrecht.
Het privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge relaties tussen natuurlijke personen en/of private rechtspersonen. Het publiekrecht geeft regels die enerzijds betrekking hebben op de organisatie van de overheid en anderzijds op de relatie tussen de overheid(sorganen) en natuurlijke- en rechtspersonen. Tot het publiek recht behoren het staatsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht, waarbij het bestuursrecht met name de verhouding regelt tussen overheid en samenleving.

Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.
Het auteursrecht wordt geregeld in de veelvuldig gewijzigde en aangevulde Auteurswet 1912.

Arbeidsrecht

Onder arbeidsrecht wordt het geheel van rechtsregels verstaan dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de nozelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.
Het arbeidsrecht is verder onder te verdelen in:
-individueel arbeidsovereenkomstenrecht;
-ambtenarenrecht;
-collectief arbeidsrecht;
-medezeggenschapsrecht.

De basis van het arbeidsrecht is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt de overeenkomst verstaan waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.