3.27.2007

Zorgen over bezuiniging gefinancierde rechtshulp

De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich grote zorgen over het voornemen van het kabinet om te bezuinigen op de gefinancierde rechtshulp. Dat heeft de Orde per brief laten weten aan minister Hirsch Ballin van Justitie.
In het regeerakkoord is afgeproken dat voor 2008 een bezuiniging van 25 miljoen euro wordt ingeboekt op de gefinancierde rechtshulp, oplopend tot 50 miljoen euro structureel in 2009. Dat is een bezuiniging van 12,5% op het totale budget voor de gefinancierde rechtsbijstand. Het is nog niet duidelijk op welke wijze deze bezuinigingen worden ingevuld.
De Orde vreest dat de doelstelling alleen gehaald kan worden door óf minder mensen in aanmerking te laten komen voor rechtsbijstand, óf door een aanmerkelijke verhoging van de eigen bijdrage, óf door de hoogte van de toevoegingsvergoeding aan advocaten te verlagen.
Ten aanzien van de eerste twee mogelijkheden geldt dat deze direct afbreuk doen aan de toegang tot het recht van de burger. Via een omweg geldt dat ook voor de derde mogelijkheid. De vergoeding die advocaten nu ontvangen voor toegevoegde zaken (circa 100 euro per uur) ligt aanmerkelijk lager dan het gemiddelde uurtarief (150 tot 175 euro per uur) dat aan particulieren in rekening wordt gebracht. Het vergroten van het verschil tussen deze tarieven kan ertoe leiden dat de betrokkenheid van advocaten bij het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand afneemt. Een nieuwe leemte in de rechtshulp dreigt dan te ontstaan.
Concluderend voorziet de Orde een dusdanige uitholling van het stelsel van gefinancierde rechtshulp dat de rechtsbescherming van de burger in het gedrang komt.

Voor informatie kunt u bellen met mevrouw mr.Ch.L.van den Puttelaar, portefeuillehouder gefinancierde rechtshulp/asielzaken , telefoonnummer 010 2140000

Labels: